Hvem eier det som skapes i fellesskapet?

-Det er viktig å indentifisere nøkkelverdier og avklare eierskap tidlig. Klarhet rundt immaterielle rettigheter er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom bedrifter, sier Felipe Aguilera-Børresen i Innovasjon Norge.

13 deltakere fra Smart Water Cluster møttes den 19. november til workshop om immaterielle rettigheter (IPR). Ett av klyngens viktigste arbeidsområder er å legge til rette for utvikling
av prosjekter, basert på idéer og behov i klyngen og på partnerskap som kan være med å gi prosjektene tyngde og kvalitet. Slike aktiviteter genererer en betydelig mengde immaterielle verdier som klyngen og medlemmene er nødt til å håndtere på en måte som skaper tillit blant medlemmene, reduserer risiko og styrker den kommersielle utnytelsen av resultatene. Slike immaterielle verdier skapes i alle utviklingsfaser. Økt kunnskap om IPR og fokus på felles kjøreregler for samarbeid på tvers av bedrifter skal bidra til at det skapes tillit og trygghet i prosessene, slik at medlemmene kan føle større sikkerhet for at idéene deres blir respektert og holdt konfidensielle innen gruppen.

Workshopen satte fokus både på formell beskyttelse av IPR (f. eks. patenter, varemerker, design etc.), semi-formelle beskyttelsesformer (f. eks. kontrakter om konfidensialitet, oppfinnelser fra ansatte, karantene etc) og uformelle beskyttelsesfomer (f. eks. hemmelighold, offentliggjøring, begrenset tilgang etc.).

I klyngesammenheng oppleves det særlig viktig med gode strukturer i den tidlige idéutviklingsfasen. Hvem eier f.eks. idéer som legges fram i felleskapet? Felipe Aguilera-Børresen, ekspert på etablering av IPR-strategier og systemer for IPR i klynger, holdt en presentasjon som resulterte i mange engasjerte tilbakespill og diskusjoner.
-Det er viktig å investere tid på å bli enige om kjøreregler om idégenerering og utvikling, sier Aguilera-Børresen. -Tilliten blant bedriftene i klyngen styrkes ved en tidlig felles forståelse for prosesser, kjøreregler og ikke minst forventninger. Et konkret eksempel er forventningene som skapes hos 25 bedrifter som bidrar til idégenerering om et prosjekt, når det sannsynligvis kun er noen få som kan eller bør være med på en konkret leveranse basert på idéene generert av klyngemedlemmene. Bedriftene som ikke blir med videre, bør være innforstått med denne muligheten på forhånd. Ved en annen anledning kan det bikke deres vei. En slik innstilling krever en viss romslighet, men man kan også se det som en investering i et lengre perspektiv. Samtidig, -om bedriftene har idéer de ønsker å utvikle på egen hånd, er det ikke disse idéene de legger fram i slike åpne fora.

Det er viktig at klyngen skaper trygge arenaer for brainstorming og idéskaping. Det vil si at man på forhånd diskuterer hva man kan og bør legge fram i slike åpne fora, og hvordan man forventer at deltakerne behandler denne informasjonen. Noen klynger har utvikle egne kjøreregler for dette; se f.eks. et prosjekt som er kjørt av Arena Helseinnovasjon. Det er også utviklet en egen veileder for håndtering av IPR i klynger: Intellectual Property Rights for Clusters (Innovasjon Norge).

Smart Water Cluster vil jobbe videre med dette kunnskapsområdet i 2014.