Stort FoU-behov i norsk VA-sektor

En rykende fersk rapport fra VAnnforsk beskriver FoU-behovet i norsk VA-sektor.

Rapporten danner grunnlag for Vannforsk sitt videre arbeid med FoU i vannsektoren.

Rapporten, som er utarbeidet av Hallvard Ødegaard på oppdrag fra Vannforsk, avdekker mange delområder hvor FoU-innsats vil kunne gi god effekt på utviklingen av sektoren i årene som kommer.

Last ned rapporten her: Beskrivelse av FoU-behovet i VA-sektoren – Vannforsk Rapport 1 2012.

Det er pekt på sju hovedgrunner til at en sterkere innsats innen VA-FoU er ønskelig og nødvendig:
1. Klimaendringer gir store utfordringer for VA-sektoren
2. Økende forurensningspress truer folkehelse og biologisk mangfold
3. Aldrende VA-anlegg og tiltagende forfall truer tjenestetilbudet
4. Strengere myndighets- og brukerkrav settes til vannkvalitet og miljø, sikkerhet og beredskap
5. Bærekraftige VA-tjenester og VA-tekniske løsninger kreves (miljø, økonomi og sosiale forhold)
6. Organiseringen av VA-tjenestene kan forbedres og effektiviseres
7. Utvikling av (eksportrettet) miljøteknologi er et nasjonalt satsingsområde

Hvert av de 7 punktene er diskutert og FoU-behov skissert. Forfatteren peker på noen områder som bør prioriteres sterkere enn andre:

1. Analyse av hva som er bærekraftige VA-system
2. Håndtering av utfordringer knyttet til overvann og fremmedvann
3. Håndtering av utfordringer knyttet til miljøgifter
4. Håndtering av utfordringer knyttet til bruk av slam
5. Håndtering av utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet, sårbarhet og beredskap
6. Utvikling av det energi- og karbonnøytrale renseanlegg for norske forhold
7. Utvikling av systemer for styring, overvåkning og kontroll i VA-sektoren

Det pekes på at VA-forskningen i Norge er fragmentert og lite strukturert, og at organiseringen av VA-forskningen med fordel kunne vært gjennomgått. Rapporten vil legges til grunn for VAnnforsks videre arbeid med FoU i vannsektoren.