HiST utvikler nytt Vannfag sammen med SWCC

Høgskolen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med Smart Water Communities Cluster utvikle et nytt valgfag på 10 studiepoeng, knyttet til vannbehandling.

Høgskolen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med Smart Water Communities Cluster utvikle et nytt valgfag på 10 studiepoeng, knyttet til vannbehandling.

-Det nye valgfaget skal settes sammen ut fra industriens behov, sier Dagfinn Røyseth, prosjektleder for Avdeling for Teknologi ved HiST. -Vannbehandling, eller VA (vann og avløp) som vi oftest sier i Norge, omfatter mye mer enn det mange tror. Det nye valgfaget kan få elementer fra både maskin, kjemi, elektro, energi, materialteknologi, og kanskje også fra næringsmiddelfag. Vi ønsker at det nye valgfaget skal gi tverrfaglig kompetanse om vannbehandling, slik at ingeniørene lettere kan se og forstå helhetsbildet når de kommer ut i jobb, enten det er i teknologibedrifter eller i kommuner

Lærekrefter fra klyngen
Det nye studiet skal være valgbart for flere fagretninger, og kommer som følge av et tett samarbeid mellom SWCC og HiST. En ambisjon er at bedrifter i klyngen skal bidra med kunnskap og kanskje også lærekrefter i det nye studiet. Prosjektleder for SWCC, Marianne Brøttem, berømmer HiST for satsingen.

–Akkurat nå er det stort fokus på vann og vannbehandling, både globalt og nasjonalt. Globalt handler det i stor grad om vannknapphet, mens man i Norge er mer opptatt av knapphet på kompetent VA-personell hos bedrifter og kommuner. Derfor er det flott at HiST responderer så raskt som de gjør. HiST kan bli en viktig bidragsyter når det gjelder å løse kompetanseutfordringene sektoren har.

Mangler hjemmemarked
Bransjen har også utfordringer knyttet til at kommunene ikke tar i bruk ny teknologi. Årsaker til dette er en kombinasjon av mangel på penger og kompetanse. Dette betyr at bedrifter som utvikler nye teknologier eller produkter ikke har et naturlig hjemmemarked slik de fleste andre bedrifter har, men må gå direkte internasjonalt. Dette er en tyngre vei å gå. –En økning i kompetansen hos de som skal bestille og drifte kommunale anlegg, kan også senke terskelen for å ta i bruk ny teknologi, sier Brøttem. –Dette vil igjen kunne gi et større og mer nyansert hjemmemarked, noe som kan styrke bransjens innovasjonstakt og dermed styrke hele fagområdet.

Starter arbeidet til høsten
HiST og SWCC tar sikte på å gjennomføre en intervjurunde hos et utvalg bedrifter på sensommeren. Målet er å avdekke behov hos bedriftene. Deretter starter utviklingen av det nye valgfaget, som er tenkt å kunne tilbys fra høsten 2013. – Vi gjorde en lignende intervjurunde i fjor, når vi utviklet et valgfag i samarbeid med Windcluster Mid-Norway, sier Røyseth. –Det fungerer som en god gjennomkjøring for oss, og bedriftenes behov kommer tydelig fram. Vi får også startet forankringen av det nye faget tidlig.

Utviklingen av et nytt vannfag er en del av en bred samarbeidsavtale mellom Smart Water Communities Cluster, Leksvik Industriell Vekst og Høgskolen i Sør-Trøndelag.