Rekruttering og rammebetingelser sentrale arbeidsoppgaver

De norske vannklyngene SWCC og CWN Vannklyngen møttes før helga for å diskutere fremtidig samarbeid. Rekruttering og rammebetingelser for V/A-bransjen kan bli sentrale samarbeidsområder.

V/A sektoren står ovenfor store utfordringer. En rekke vann- og avløpssystemer er foreldet og krever utskiftinger og oppgradering. Det kreves også en ny generasjon med fagfolk til drifting av anleggene. I tillegg har bedrifter i bransjen stort behov for kvalifisert personell.

De to norske vannklyngene SWCC og CWN Vannklyngen skal arbeide for å styrke vannbehandlingssektoren i Norge, og rekruttering til bransjen er et aktuelt samarbeidsområde.

-Klyngene kan bidra ved å synliggjøre bransjen som innovativ og spennende, sier Marianne Brøttem, prosjektleder for SWCC. -V/A-bransjen blir gjerne sett på som traust og kjedelig, men mange bedrifter i klyngene er høyteknologiske, driver FoU-arbeid og har internasjonale markeder. Det stilles også stadig større kompetansekrav når det gjelder drifting av kommunale renseanlegg, så disse arbeidsplassene er i ferd med å endre seg. Som klynger kan vi kanskje bidra til å gjøre faget mer attraktivt for studenter, og på den måten bidra til rekrutteringen til bransjen.

Bård Haug, Prosjektleder for CWN Vannklyngen, mener at det nye Vanndirektivet vil få stor betydning for utviklingen i bransjen. -Det vil komme pålegg om en mengde tiltak i kommunal sektor og mange kommuner er ikke rustet for å takle dette, sier han. -Det settes rett og slett ikke av nok ressurser til å forvalte Vanndirektivet på en skikkelig måte, og det kommer til å hemme både kommunene og industrien. Noen må ta tak i denne problematikken, og de to vannklyngene kan sammen sette disse utfordringene på agendaen.